Reumakuntoutus ja sopeutumisvalmennus (kela)

REUMAKUNTOUTUS - REUMA REHABILITERING

Härmän Kuntokeskuksessa 2019-2020

Tilanne kursseilla nyt:

Nivelreuma työssä käyville:

71794- Jakso I: 21.-25.102019  Jakso II: 30.3.-3.4.2020  Jakso III: 5.-9.10.2020

Selkärankareuma työssä käyville:

71796- Jakso I: 29.4.-3.5.2019  Jakso II: 4.-8.11.2019   Jakso III: 30.3.-3.4.2020

71797- Jakso I: 25.-29.11.2019  Jakso II: 25.-29.5.2020   Jakso III: 9.-13.11.2020

Nivel- ja selkärankareuma, työelämästä poissaoleville:

71799- Jakso I: 9.-13.9.2019   Jakso II: 10.-14.2.2020  Jakso III: 24.-28.8.2020

Reuma sopeutumisvalmennus, työelämässä oleville

71842-  21.-25.10.2019 (nivelreuma)

71843-  25.-29.3.2019 (selkärankareuma)

*********************************************************************

 

Reumaa sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus

 

Kenelle Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä ole-ville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, jotka sairastavat nivel- tai selkärankareumaa ja joilla sairaudesta aiheutuu moniammatilli-sesti toteutettavan kurssimuotoisen kun-toutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla asianmukai-sesti todettu terveydenhuollossa tai työ-terveyshuollossa.

Kurssin sisältö ja tavoite Kuntoutuskurssi sisältää ryhmämuotoista ohjelmaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin osa-alueet huomioiden. Kuntoutuskurssin tavoitteena on hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen.

Kurssi koostuu kolmesta viiden päivän mit-taisesta kuntoutusjaksosta, jotka tarjoavat mm. voimavaroja sairauden kanssa elämi-seen, tukea elämänhallinnan lisääntymi-seen ja arjessa selviytymiseen sekä opas-tusta ja motivoitumista hyvinvointia tuke-vien elintapojen omaksumiseen. Kurssilla tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenki-löstö.

Kurssi toteutetaan Kunnonpaikassa, Kuo-pion läheisyydessä ja siihen sisältyy ma-joitus kahden hengen huoneessa täysihoi-dolla sekä kylpylän ja liikuntatilojen vapaa käyttö. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntou-tusrahaa.

Kurssille hakeminen Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto. Nämä toimitetaan lähimpään Kelan toimistoon. Lopullisen kuntoutuspäätök-sen tekee Kela.

Vuoden 2020 kuntoutuskurssit kurssi-numeroineen ja aikatauluineen löytyvät

HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Nina Karlsberg

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

HÄRMÄN KUNTOUTUS / HÄRMÄ REHAB
Vaasantie 22

62375 YLIHÄRMÄ

puh/tel 06 483 1490, 050 370 5044
nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi
www.harmankuntokeskus.fi
www.harmankylpyla.fi

KYLPYLÄHOTELLI KUNNOPAIKKA

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Jani Heikkurinen, asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut

044 788 9493

jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

lomakkeet/kuntoutukseen. Hae hyvissä ajoin.