Säännöt

SÄÄNNÖT

1 §

Nimi – kotipaikka

ESPOON REUMAYHDISTYS ry., ESBO REUMAFÖRENING rf.

Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistys

2 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi. Yhdistys:

- työskentelee reumasairauksiin ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastuneiden terveyden edistämiseksi

- edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja sekä elinoloja

- kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi

- toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

- pyrkii saamaan mahdollisimman laajat  kansalaispiirit osallistumaan reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaidenhyväksi tehtävään työhön sekä

- edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä

3 §

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenenä:

- järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa

- järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa

- kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöihin

- avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä vastustaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien puhkeamista sekä  kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloja

- järjestää kuntoutus- hoito- ja virkistyspalveluja reuma-  ja muille  tuki- ja liikuntaelinsairaille

4 §

Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.  Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.  Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta, kursseja, arpajaisia ja myyjäisiä.

5 §

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen.  Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.  Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.  Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisölle ja henkilöille.  Yhdistyksen hallitus voi erityisen painavista syistä esim. sairaus, maksukyvyn heikkeneminen tms. vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.  Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

7 §

Jäsenen erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.  Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyyden edellytyksiä ja velvoituksia.  Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta yhdistyksen seuraavaan kokoukseen.  Jäsen, joka ei ole maksanut kuluneena vuotena jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä, katsotaan eronneen yhdistyksestä.

8 §

Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.  Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.  Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana.  Ylimääräinen kokous pidetä,  jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tahi jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.  Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai postitettava kullekin jäsenelle samassa ajassa.  Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.  Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.

Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.  Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on yksi henkilö, valintaa tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus.  Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

10 §

Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen

2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt

4.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

6.  Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus

7.  Hyväksytään yhdistyksen alustava talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

9.  Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.  Valitaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä

10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon

11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta

12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.

11 §

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen

2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt

4.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.  Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta

6.  Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.  Tarkistetaan ja vahvistetaan syyskokouksen hyväksymä alustava talousarvio kuluvalle vuodelle

8. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen

9.  Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista

12 §

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ja se järjestäytyy kuten kevät- ja syyskokous.  Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

13 §

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi valitttua varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.  Varsinaisista jäsenistä eroaa kolme (3) tai neljä (4) vuosittain, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja kirjeenvaihtajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.  hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se voi tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai tarvittaessa.  Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.  Päätöksenteossa sovelletaan mitä näiden sääntöjen 9:n 3 momentissa on määrätty.

14 §

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen siihen erikseen oikeuttaman henkilön kanssa.

15 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallinnon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden ne on palautettava lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen.  Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.  Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan se varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.11. 2002